Các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021

Các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021

Kế Toán Hà Nội, xin trình bày các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021, nhằm giúp các bạn kế toán và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời.

 Quy định mới nhất về mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính năm 2021 được căn cứ theo Đ?ề? ?? ?ủ? ???ị đị?? ??/????/?Đ??.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tất cả các doanh nghiệp có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo thời gian quy định.
Theo đó, nếu các doanh nghiệp nộp chậm; hoặc không nộp báo cáo tài chính sẽ bị xử phạt theo khung mức phạt, Cụ thể các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021 như sau:
a). Nếu chậm nộp báo cáo tài chính dưới 03 tháng so với quy định >>> sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
b). Nếu chậm nộp báo cáo tài chính từ 03 tháng trở lên so với quy định >>> sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
c). Không nộp báo cáo tài chính theo quy đinh >>> sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

 Để tránh được các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021, mời bạn tham khảo thời hạn nộp báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp, như sau:

a. Đối với những doanh nghiệp của Nhà nước.

– Thời hạn nộp Báo cáo tài chính theo quý:
+ Kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý thì: Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày; đối với Công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày.
Còn  Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho Công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do Công ty mẹ,Tổng công ty quy định.
– Thời hạn nộp Báo cáo tài chính cả năm:
+ Kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm thì: Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất 30 ngày, với Công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm (mới theo điều 86 thông tư 80/2021/TT-BTC).
Còn Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp,Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho Công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn quy định từ Công ty mẹ, Tổng công ty.

b. Đối với các loại hình doanh nghiệp khác (không phải của Nhà nước).

– Kể từ ngày kế thúc kỳ kế toán năm thì: Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh >>> phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm (mới theo điều 86 thông tư 80/2021/TT-BTC).
Còn đơn vị kế toán trực thuộc >>> báo cáo tài chính năm được nộp cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.
Lưu ý: Các doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài) nếu có trụ sở nằm trong khu chế xuất; khu công nghiệp; khu công nghệ cao >>> thì ngoài việc nộp Báo cáo tài chính năm cho những cơ quan theo quy định (Cơ quan thuế; cơ quan đăng ký kinh doanh; cơ quan thống kê…). Thì còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, Khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu nộp.