Mẫu sổ kế toán mới dùng cho hộ kinh doanh từ 01/01/2022

Mẫu sổ kế toán mới dùng cho hộ kinh doanh từ 01/01/2022

Để kiểm soát tốt và mang lại tính công bằng cho các hộ kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC để hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, hộ kinh doanh, hay cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây trong quá trình hoạt động Kd của mình:

STT

Tên sổ kế toán áp dụng

Ký hiệu sổ sách

1

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Mẫu số S1- HKD

2

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, thành phẩm, hàng hóa

 Mẫu số S2-HKD

3

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Mẫu số S3-HKD

4

Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với Ngân sách NN

  Mẫu số S4-HKD

5

Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản phải nộp theo lương của người lao động

Mẫu số S5-HKD

6

Sổ quỹ tiền mặt

Mẫu số S6-HKD

7

Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S7-HKD

Trên đây là toàn bộ các mẫu sổ kế toán mới cho hộ kinh doanh. Chúc các bạn thực hiện đúng, kịp thời theo quy định.

Mục đích sử dụng, phương pháp ghi sổ kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Trên đây là toàn bộ Mẫu sổ kế toán mới dùng cho hộ kinh doanh từ ngày 01/01/2022!